SmartDoc

SmartDoc logo
SmartDoc Logo v2

Các loại yêu cầu

– Tài liệu SRS (Software Requirement Specification): Là tài liệu yêu cầu có cấu trúc và chi tiết, gồm các yêu cầu về chức năng (function requirements), phi chức năng (non-function requirements) và tất cả các case khác mà phần mềm cần đáp ứng.

– Tài liệu BRD (Business Require Document): Là tài liệu tập hợp các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu của các bên liên quan. Cấu trúc thường gồm: Mục tiêu dự án, Phạm vi dự án, Yêu cầu chức năng, Tiến độ, Thời gian, Nguồn lực, Chi phí và Lợi ích

– Tài liệu FRS  (Function Requirement Specification): Đây là tài liệu mô tả, xác định chức năng của hệ thống hoặc thành phần của hệ thống.

– UI/UX: Là tài liệu mô tả thiết kế người dùng và giao diện người dùng.

– Tài liệu Use case: Thể hiện sự tương tác của người dùng với từng chức năng của phần mềm.

– Data Flow: Là sơ đồ luồng dữ liệu, tài liệu này mô tả quy trình, cách xử lý dữ liệu từ mức cơ bản đến chuyên sâu.

– Use Stories: Là các mong muốn của người dùng về các đặc điểm của sản phẩm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top